Kế hoạch thực hiện công tác Phổ cập giáo dục tiểu học năm 2017

Ngày đăng: 12-07-2017
|
Lượt xem:
Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Tân Yên xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học năm 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Hoàn thành tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung.
Có sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội ở các cấp trong việc thực hiện các mục tiêu về phổ cập giáo dục tiểu học.
2. Yêu cầu
Đánh giá đúng thực trạng công tác phổ cập giáo dục tiểu học tại địa phương, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; đề ra những giải pháp nhằm hoàn thành tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học  mức độ 3.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
24/24 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2017.
Huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2017.
2. Mục tiêu cụ thể
Huy động trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt tỉ lệ 100%;
Học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt trên 99%. Trẻ 11 tuổi HTCTTH đạt tỉ lệ 98% trở lên, số trẻ 11 tuổi còn lại phải đang học các lớp tiểu học;
Đủ giáo viên và nhân viên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 23/8/2006 của liên tịch Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
Có số phòng học/lớp đạt tỉ lệ từ 0,8 trở lên; có văn phòng, phòng thiết bị, phòng thư viện, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng Đội, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật, công trình vệ sinh đảm bảo theo yêu cầu.
Có sân chơi, bãi tập, đồ chơi, thiết bị vận động cho học sinh vui chơi và tập luyện an toàn.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Công tác lãnh chỉ đạo
Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học.
Thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện mục tiêu  phổ cập giáo dục tiểu học để phát triển giáo dục tiểu học một cách bền vững ở địa phương.
Kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các cấp, có quyết định thành lập, kiện toàn (nếu có thay đổi nhân sự).
Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học năm 2017.
Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai kế hoạch của các đơn vị.
2. Nâng cao chất lượng đội ngũ
100% CB, GV có tư tưởng lập trường vững vàng, chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không vi phạm các quy định của ngành và cấp trên.
Tiếp tục vận động cán bộ, giáo viên tham gia hoàn thành các lớp nâng cao và tiếp tục đăng ký học nâng chuẩn.
Tổ chức hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên môn theo hướng phân tích bài học.
Tăng cường công tác kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ giáo viên kịp thời.
3. Nâng cao chất lượng giáo dục
Tổ chức thực hiện hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học như tổ chức tốt các hoạt động dạy học phát huy tính tích cực của học sinh; phù hợp đối tượng học sinh; giáo viên chủ động thực hiện kế hoạch dạy học, vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”, dạy học Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch; nhân rộng Mô hình trường học mới, dạy học Tiếng Việt 1 theo Công nghệ giáo dục; dạy học tiếng Anh theo chương trình 10 năm.
Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kĩ năng sống, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
 
 
4. Tăng cường cơ sở vật chất
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các công trình đang thi công theo kế hoạch. Tăng cường công tác xã hội hóa, trích nguồn ngân sách để sửa chữa các phòng học đã xuống cấp, cải tạo cảnh quan nhà trường và mua sắm trang thiết bị dạy học nhằm đưa vào sử dụng trong đầu năm học 2017- 2018
5. Công tác kiểm tra, lập và lưu trữ hồ sơ
Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ  xã, thị trấn cần chỉ đạo cho các đơn vị trường học trong địa bàn thực hiện việc điều tra, cập nhật, thống kê và hoàn chỉnh hồ sơ như đã hướng dẫn.
Cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu lên phần mềm quản lý thông tin PCGD-XMC và hoàn thành trước ngày 31/8/2017.
Các đơn vị căn cứ hướng dẫn, tổ chức tự kiểm tra, báo cáo đánh giá kết quả phổ cập giáo dục tại địa phương để đề nghị Ban chỉ đạo cấp huyện về kiểm tra theo thời gian quy định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban chỉ đạo PCGD-XMC huyện
Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2017. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã/ thị trấn thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch; tham mưu, đề xuất các biện pháp, chủ trương phù hợp để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.
2. Phòng GD&ĐT
Tăng cường tuyên truyền với các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân mục tiêu phấn đấu thực hiện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 theo kế hoạch của tỉnh và huyện đề ra.
Tham mưu với Phòng Nội vụ phân bổ giáo viên cho các trường đảm bảo tỉ lệ, cơ cấu theo quy định.
Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; tham mưu với Ban chỉ đạo huyện về kiểm tra, đánh giá, lập hồ sơ trình UBND huyện xem xét, ra quyết định công nhận phổ cập giáo dục tiểu học các xã, thị trấn năm 2017.
3. Các xã, thị trấn
Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
4. Các trường tiểu học
Tham mưu tích cực với các cấp lãnh đạo địa phương tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tăng cường đầu tư, mua sắm các thiết bị dạy học hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Điều tra, huy động  hết trẻ trong độ tuổi  ra lớp (kể cả trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn); phối hợp với  các địa phương và các trường học thực hiện có hiệu quả việc theo dõi trẻ phải phổ cập nơi khác; phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, Hội cựu giáo chức, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc, … quan tâm, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học được tới trường.
Tiếp tục “Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, cải tiến phương pháp dạy học”; dạy học phân hoá đối tượng học sinh, giáo dục kỹ năng sống. Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng giảm tải phù hợp,... nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, chỉ đạo giáo viên đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới các hoạt động giáo dục và quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên đã được ban hành. Thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch.
Đề ra các biện pháp tích cực để hạn chế số lượng học sinh không hoàn thành chương trình lớp học.
Kiện toàn hồ sơ đủ theo quy định, đảm bảo về chất lượng.
VI. KẾ HOẠCH THÁNG

Tháng Nội dung công việc Phân công Kết quả
7 - Chuẩn bị các điều kiện về CSVC, đội ngũ giáo viên cho năm học 2017 - 2018.
 
- Phòng GD&ĐT tham mưu với Phòng Nội vụ bổ sung đội ngũ.
- Các trường tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương tăng cường cơ sở vật chất.
 
8 - Tổ chức điều tra, huy động trẻ ra lớp.
- Tổ chức tập hợp thống kê, nhập dữ liệu.
- Kiểm tra, lập hồ sơ trình UBND huyện về kiểm tra công nhận.
- Các trường tiểu học
- Các trường tiểu học
- Ban chỉ đạo phổ cập, xóa mù chữ xã (thị trấn)
 
9 - Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục tiểu học năm 2017 của các xã, thị trấn.
- Tổng hợp hồ sơ các xã, thị trấn, tham mưu với UBND huyện ra quyết định công nhận kết quả phổ cập giáo dục tiểu học năm 2017.
- Tổng hợp số liệu phổ cập cấp huyện, hoàn thiện hồ sơ. Lập tờ trình đề nghị UBND tỉnh về kiểm tra, công nhận.
 - Ban chỉ đạo phổ cập – xóa mù chữ huyện
- Ban chỉ đạo phổ cập – xóa mù chữ huyện
 
- Ban chỉ đạo phổ cập – xóa mù chữ huyện
 
10 - Đón đoàn kiểm tra của tỉnh về kiểm tra công tác phổ cập giáo dục tiểu học năm 2017. - UBND huyện
- Các xã, thị trấn
 
11 - Rút kinh nghiệm sau đợt kiểm tra của tỉnh. - Ban chỉ đạo phổ cập - xóa mù chữ huyện
- Các xã, thị trấn
 
12 - Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục tiểu học . - Các xã, thị trấn  
Trên đây là kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học  năm 2017 của huyện Tân Yên, đề nghị Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện, xã/ thị trấn và các trường tiểu học nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:
- UBND huyện (b/c);
- Thành viên Ban chỉ đạo PCGD-XMC huyện;
- Ban chỉ đạo PCGD-XMC xã, thị trấn;
- Các trường tiểu học;
- Lưu: VT.
TM. BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN
 (Đã ký)
     
TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT
Ngô Quốc Hưng


Admin: HTT


Tin Video Tin Video